ประกาศโรงพยาบาลลาดยาว
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
             โรงพยาบาลลาดยาวมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๒   เครื่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงพยาบาลลาดยาว
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลลาดยาว ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ladyao.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๓๘๕๐๑๒ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายสาวิตร สงวนวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดยาว
 
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย จุฑา เกษศิลป์)  
 นักจัดการงานทั่วไป  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
 โดย นาย จุฑา เกษศิลป์ นักจัดการงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2557


Data Link

F43
OPPP
OPPP KORAT
Provis Datacenter
JHCIS
HospitalOS
Chronic Link
DC Information NSW